• الموقع : موقع سماحة الشيخ محسن آل عصفور .
        • القسم الرئيسي : تاريخچه خاندان آل عصفور .
              • القسم الفرعي : تاريخچه .
                    • الموضوع : زادگاه خاندان آل عصفور .

زادگاه خاندان آل عصفور

آلِ عُصْفور، خاندانی از علمای روحانی شیعه در بحرین، قَطیف و نواحی جنوب ایران در سدۀ 12 و 13ق/18 و 19م مي باشند. شخصیت های بنام این خاندان، علاوه بر لقب آل عصفور، به ابن عصفور و یا عصفوری نیز شناخته شده‌اند. نیای این خاندان عصفور بن احمد بن عبدالحسین بن عطیه بن شیبۀ درّازی شاخوری بَحرانی است. اینان به دلیل اینکه عمدتاً در درّاز، از روستاهای بحرین در نزدیکی مَنامه، یا در شاخوره، از روستاهای همجوار آن، زاده شده و یا زندگی کرده‌اند به درّازی و شاخوری و بحرانی نیز شهرت یافته‌اند.

  • المصدر : http://www.al-asfoor.org/edara/subject.php?id=4&tab=8
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2007 / 09 / 26
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 08 / 13